Srpski
MERENJA
Termovizijska merenja
Iz grupe specijalnih merenja, kao efikasna i savremena metoda ispitivanja elektro instalacija izdvaja se TERMOVIZIJSKO MERENJE. 
 
Termovizijako merenje ormana i mašina.
Termovizijska merenja se sve više primenjuje u mnogim oblastima. Termovizijska snimanja se koriste kao preventivan vid održavanja kompletnih električnih instalacija po objektima, elektroenergetkim postrojenjima itd. Termovizijskom kamerom se prati emisija infracrvenog zračenja sa površine tela. Otkrivanjem oblasti sa višom i nižom temperaturom može da se otkrije i locira problem i da se predupredi nastanak kvara.
Merenje otpora uzemljenja
Merenje otpora uzemljenja za različite električne sisteme, uređaje i gromobranske sisteme.
Merenje otpora izolacije
Merenjem otpora izolacije utvrđuje se prisustvo vlage u izolaciji. Rezultati merenja se moraju uporediti sa rezultatima prethodno obavljenih merenja na istom uređaju ili na uređaju istog tipa, radi procene stanja izolacije.
Merenje otpora izolacije ima tri cilja:
 
-utvrđivanje da nema oštećene izolacije 
 
-utvrđivanje stanja izolovanosti mašine pre priključenje mašine na puni napon 
 
-mogućnost poređenja sa kasnijim ispitivanjima izolacije kako bi se stekao kriterijum sa promenama koje su eventualno nastale u izolaciji  
(ovlaženje, starenje ili eventualna oštećenja )
Merenje ispravnosti računarske mreže
Računarske mreže imaju velik značaj kako za kompanije tako i za pojedince.
Merenjem računarskih mreža vrši se niz testova: 
 
dužina linije mreže 
određivanje kategorije kabla 
ispitivanje parica pojedinačno 
slabljenje na trasi kabla 
razni drugi komplikovaniji testovi 
 
Rezultat merenja je atest o merenju svake pojedinačne konekcije. Dobijaju se svi parametri tog merenja, kao i sve greške na mreži.
Merenje TV signala
Merenje:  
 
slabljenja 
 
usmerenosti antena 
 
kvaliteta instalacije 
 
priključnih mesta 
 
poliskop, merač polja
Merenje osvetljaja
Precizno merenje jačine osvetljenja. 
 
Merenje osvetljenja vaših radnih prostora, domova ili fabrika, pomoć prilikom osvetljavanja izloga, izložbenih štandova.
Merenje akustičnih parametara
Merenjem akustičkih parametara prostorije, vršimo procenu njene podobnosti za odgovarajuću namenu i u dobroj meri definišemo njen akustički kvalitet.
Labaratorijska merenja
labaratorijsko merenje na spektralnom analizatoru 
 
umeravanje frekvencija prijemnika i predajnika 
 
labaratorijsko umeravanje zvučnih kutija 
 
merenje u gluvoj sobi 
 
podešavanje aktivnih i pasivnih zvučnih kutija i ostale elektronike